Írások a klasszikus ókorról – tudományos igénnyel, nem csak szakértőknek

Kulin Veronika: A görög jósok ikonográfiája: Amphiaraos. A jóstudás képi megjelenítésének eszközei a görög művészetben ‒ 1. rész. Polikróm 2022/6 (2022. december 9.), pp. 1–9 (9 p.)

Vajon mik voltak a jóstudás képi megjelenítésének lehetséges eszközei a görög művészetben? Ezt a kérdést járja körül Kulin Veronika ötrészes tanulmánysorozata,* amely a következő hónapok során folytatásokban jelenik meg a Palladion Műhely oldalán. Az epizódok középpontjában egy-egy híres jósalak áll: az elsőében Amphiaraos, a Hetek Thébai elleni hadjáratának egyik vezére.

* A tanulmánysorozat az NKFIH támogatásával készült, PD-128917.

A görög jósok ikonográfiája

1. Amphiaraos


2. Az olympiai Zeus-templom jósalakjai >>
3. Kassandra >>
4. Polyidos >>
5. Melampus >>

Tartalom

Bevezetés

A görög mítoszokban gyakran fordulnak elő jósok. A legismertebb Kalchas a trójai mondakörből, vagy Teiresias a thébai történetekből, de rajtuk kívül sok más férfi- és nőalak tölti be az isteni akarat közvetítőjének szerepét. Az különbözteti meg őket másoktól, hogy többet tudnak: ismerik „azt, ami volt, ami van és ami eljövendő” – így jellemzi Kalchast az Ilias költője (I.70.). Más szóval: értik a történések közötti összefüggéseket, bajba jutott és kétségek közt lévő embertársaiknak értelmezni tudják az eseményeket, és képesek tanácsokat adni nekik, mit kell tenniük. Tudásukban, jó szándékukban sokszor kételkednek maguk a tanácsot kérők, sőt rendszeresen rosszindulattal, haszonleséssel, csalással vádolják meg őket (mint Agamemnón Kalchast, vagy Oidipus Teiresiast), de a mitikus hagyomány nagy jósalakjainak végül mindig igaza van: jóslataik beteljesednek.

A jósok megjelenítése sajátos feladat elé állította a görög művészeket. Olyan ikonográfiai megoldásokat kellett kidolgozniuk, amelyekkel ábrázolni tudták, hogy valaki képes a jövőbe látni. Ebben a sorozatban ezt fogom vizsgálni néhány jellegzetes példán keresztül, a görög képzőművészet különböző korszakaiból.

Amphiaraos – harcos és jós egy személyben

A thébai hadjárat előkészületei

A ránk maradt elbeszélések szerint Polyneikés, miután testvérével, Eteoklésszel összevesztek a Thébai feletti uralmon, Argosba ment, hogy szövetségeseket keressen a testvére ellen indítandó háborúba. Meg is nyerte magának az argosi uralkodót, Adrastost, aki készen állt a hadjáratra, amelyet, mivel hét hős vezette a hétkapujú Thébai ellen, a Hetek Thébai elleni hadjáratának szoktak nevezni. Az egyik vezér azonban, Adrastos sógora, Amphiaraos nem akart velük menni. Jós volt, ezért előre tudta, hogy a vállalkozás kudarcba fog fulladni, és Adrastos kivételével mind ott pusztulnak majd. Ám kötötte őt egy régi megállapodás: egy korábbi vitájuk alkalmával Adrastosszal úgy határoztak, hogy ha később újra nézeteltérésük adódna, abban Amphiaraos felesége (Adrastos nővére), Eriphylé fog dönteni.

Eriphylé és a nyaklánc
Athéni vörösalakos peliké, Chicago-festő
Lecce, Museo Sigismondo
Castromediano, 570 (via JSTOR)

Ezt használta ki Polyneikés, és igen értékes ajándékot ajánlott Eriphylének azért cserébe, hogy férjét rávegye a hadjáratban való részvételre: a thébai királyok családi ékszerét, azt a nyakláncot, amelyet még ősanyja, Harmonia kapott az istenektől esküvője alkalmából. Eriphylé nem tudott ellenállni: elfogadta az ajándékot, Amphiaraosnak tehát mennie kellett. Indulás előtt azonban meghagyta fiainak, hogy ha felnőnek, álljanak bosszút anyjukon. A jós Thébai alatt derekasan harcolt, de az ostromlók vereséget szenvedtek. Amphiaraos alatt megnyílt a föld, és kocsijával és kocsihajtójával együtt elnyelte.1Apollodóros, Bibliothéké III.6.2. Valamelyest eltérő változat: Hyginus, Fabulae 73. A nyakláncot Aphrodité ajándékozta Harmoniának: Diodóros, Bibliothéké IV.65. Zeus nyitja meg a földet villámával: Pindaros, Nemeai ódák 9.24–26.

A Kypselos-láda

A Kr. u. 2. századi görög szerző, Pausanias a Görögország leírása című művében az Olympiában felajánlott tárgyak között részletesen leírt egy cédrusfából készült, arany- és elefántcsont-faragványokkal díszített ládát, amelyet Kypselos, a korinthosi uralkodó adott ajándékba, ezért Kypselos-ládaként szokták emlegetni.2A Kypselos-ládáról: Splitter 2000. A ládán – több más mítosz mellett – azt a jelenetet is ábrázolták, amikor Amphiaraos éppen elindul otthonról:

„Amphiaraos háza látható (rajta), és egy öregasszony a még csecsemő Amphilochosszal a karjában. A ház előtt Eriphylé áll a nyaklánccal, mellette lányai, Eurydiké és Démonassa, valamint fia, Alkmaión, meztelenül. (…) Batón, Amphiaraos kocsihajtója egyik kezében a gyeplőt tartja, a másikban lándzsáját. Amphiaraos egyik lábával már fellépett a kocsira, kezében kivont kard, Eriphylé felé fordul, annyira felizgatott lelkiállapotban, hogy alig tudja magát tőle visszatartani.” (Görögország leírása V.17.7–8.)3Saját fordítás Muraközy Gyula fordításának felhasználásával.

A korinthosi kratér
A korinthosi kratér
Furtwängler 1924
, Taf. 1 nyomán

A mára elveszett láda díszeit feltehetően a Kr. e. 6. század elején faragták, és ugyanekkor (Kr. e. 570/560 körül) készülhetett az a feketealakos kratér (vegyítőedény) Korinthosban, amelyikre ugyanezt a jelenetet festették, csaknem ugyanezt a szkhémát követve.4Korinthosi kratér. BAPD 9036825; Krauskopf 1981, nr. 7. (694. o.). Valamikor a berlini Antikensammlungban őrizték (F1655), a II. világháború után a Moszkvai Történeti Múzeum gyűjteményébe került.
A váza másik oldalán ráadásul Pelias halotti játékait ábrázolták, ugyanazt a témát, amelyik Pausanias leírása szerint a ládán az Amphiaraos-kép mellett következett.5Payne 1931, 139 ezért közös ihletőként egy korinthosi falfestményt feltételez (hivatkozásokkal). Wrede 1916, 312 ezt kétségbe vonja. A kratérra (éppúgy, mint valamikor a ládára is) odaírták a szereplők nevét.

Amphiaraos, a harcos

A vázafestő Amphiaraost mint a thébai hadjárat egyik hadvezérét hérószként jelenítette meg. Ezt egyrészt meztelensége jelzi: az antik ikonográfiai hagyományban a meztelen férfitest azt jelentette, hogy az ábrázolt személy kívül van a közönséges emberi szférán, isten, hérósz, vagy halott. Másrészt harcos mivoltára utal fegyverzete és a harci kocsi, amelyre fölszáll.6Hérószi mivoltát mutatja, hogy – egyes szerzők szerint – részt vett a kalydóni vadkanvadászatban (Apollodóros, Bibliothéké I.8.2) és az Argonauták útján is (Apollodóros, Bibliothéké I.9.16; Statius Thebais III.517–518). A Thébai felé vezető úton, amikor a hősök Nemeánál versenyjátékokat rendeztek, Amphiaraos nyert ugrásban és diszkoszvetésben (Apollodóros, Bibliothéké III.6.4). Ez a megjelenítés önmagában nem árulja el, hogy ő jós is. Sok hasonló képet ismerünk, amelyeken harcos indul el otthonról a kocsijára lépve.7Ennek a képtípusnak részletes elemzése a korinthosi kratérral összefüggésben: Wrede 1916. Ha nincs névfelirat, Amphiaraos történetének azonosítása a nyaklánc és a kivont kard segítségével lehetséges, lásd Yalouri 1971, további irodalommal. Amphiaraos ennyiben olyan, mint más hősök: ereje teljében lévő harcos.

Amphiaraos, a jós

Ám Amphiaraos nem csak harcos. Ahogyan Pindaros mondatja Adrastosszal (a 6. olympiai ódában, 16–17): „egyszerre jó mint jós és dárdával harcolni is”. Azt, hogy ezen a képen nem átlagos harcost látunk, a névfeliratokon kívül a történet egyes speciális mozzanataira utaló képelemek is jelzik. Mind az Eriphylé kezében tartott hatalmas nyaklánc, mind Amphiaraos kivont kardja, fenyegető mozdulata egyedivé és felismerhetővé teszik a főszereplőket. A háborúba induló hősöket a görög művészek nem szokták családtagjukra irányított kivont karddal, hátrafordulva ábrázolni. Ám úgy tűnik, a vázafestő nem mondott le arról, hogy a főhős különleges tudását további eszközökkel is megjelenítse.

A földön ülő férfi

Az egyik megoldás abban áll, hogy a jós és a harcos szerepét két külön alakban formálta meg: míg a harcos Amphiaraost a kocsira léptette, a sötét jövő előre látását a jobb szélen, a kocsi előtt a földön ülő  férfialakra ruházta.8Furtwängler (1932, 5) és Payne (1931, 140, 1. jegyzet) szerint öreg szolga. Payne sem a földön ülést, sem a gyászolónak értelmezett kéztartást, sem a fölötte megjelenő állatokat, sem nevét nem tartja arra utaló jelnek, hogy az alak jós lenne. Buschor (1921, 94) úgy véli, az alak azt a személyt ábrázolja, akire Amphiaraos rábízza Alkmaión felnevelését és bosszúra való felkészítését. Krauskopf (1988, 409) érveket hoz fel a szolga- vagy paidagógos-értelmezéssel szemben. Wrede (1916, 270–271) párhuzamokkal támasztja alá, hogy a földön ülés nem az alacsony státusz, hanem a gyász jele. Ma általában nem kétlik, hogy jósalakról van szó (lásd pl. Hurwit 2006, 128). Tudását és ebből fakadó aggodalmát több eszközzel is kifejezi: botot ad a kezébe, ami elsősorban öregségét jelzi,9A homérosi eposzokban öregség és bölcsesség együtt járnak: Bischoff 1932, 1–3. Az öregség ábrázolásáról: Matheson 2009. Valószínűleg Amphiaraos elindulását ábrázolta egy Sophilosnak tulajdonított dinos-töredék, amelyen egy fejét fogó öreg ül a földön. Sophilos volt az első attikai vázafestő, aki az öregséget ábrázolta, lásd Moore 2016, 20–21. de később a bölcs embereket is ábrázolták így.10„Bölcs”-ábrázolások: Schefold 1997. A bot jellemző Melampus ikonográfiájára is, pl. lucaniai váza (Nápoly, Museo Nazionale 82125; Trendall 1967, 114, 589), vagy a herculaneumi relief, Caruso 2011. Jobb kezének gesztusával (fejét fogja) a gondolkodást, gondban levést juttatja kifejezésre, de a mozdulat egyszersmind a gyász jeleként is értelmezhető: előre siratja Amphiaraost és a tragikus sorsú családot.11A fejhez emelt kéz és a lefelé szegezett tekintet mint elmélyülés jele: Neumann 1965, 145–148. Halimédés gesztusát ugyanakkor Neumann (1965, 89 és 363. jegyzet) a gyász jeleként értelmezi. A földön ülés önmagában is utalhat a jóstudásra. Az, hogy a görög képzeletvilágban a föld, illetve a föld mélye a jósláshoz kapcsolódik, sok helyen felfedezhető: például a hagyomány szerint Delphoiban „régen” Gé (a Földanya) volt a jóslatot adó isten, a dódónéi papok pedig a földön feküdtek és mezítláb jártak.12Gaia mint „ős-jós” (prótomantis): Aischylos, Eumenisek 1–2.  A földön alvó Selloi: Ilias XVI.233–235. Lásd Parke 1967, 20–33. A földön ülés mint jósokra jellemző pozíció: Krauskopf 1988, 409; Simon 1968, 157–162. Simon 1981, 753.

A földön ülő alak nevét felirat tudatja: Halimédésnek hívják, amit „tengerrel foglalkozónak”, „tengerre ügyelőnek” lehet fordítani.13Hasonló képzésű nevek: Lykomédés, Agamédés, Diomédés, Palamédés. Agamédés testvérével együtt építette Apollón delphoi-i templomát (Pausanias, Görögország leírása IX.37.5). A tenger szintén a jóslás szférájához tartozik;14Jóstudású tengeri istenségekről: Dillon 2017, 77–78. hasonló előtagja van az Odysseia egyik szereplőjének, Halithersésnek, aki jóslatot mond (II.161–176). Egy Halithersés nevű alakról Amphiaraosszal kapcsolatban is tudunk: Pausanias leírásából ismerjük azt az argosiak által fölajánlott szoborcsoportot Delphoiban, amelyiknek egyik alakja Amphiaraos és Batón mellett Halithersésként van megnevezve.15Lásd Krauskopf 1988b.  A szoborcsoport (Krauskopf szerint) Kr. e. 5. század közepe utáni.

A kígyó

Halimédés jós-mivoltát alátámasztja (ha éppen nem egyértelművé teszi), hogy közvetlenül a feje fölött kígyó tekereg és közel hozzá madár repül. A kígyó (ezen a képen nyilvánvalóan nem a történet része, hanem szimbolikus jelentéssel bír) a görög mitikus jósok történeteiben rendre visszatérő állat, rendszerint a jóstudás közvetítőjének szerepében: kígyók nyalták tisztára a fülét Amphiaraos ősének, Melampusnak; ugyanez történt a trójai Helenosszal; Iamost, az olympiai Zeus-szentély jósainak ősét kígyók táplálták gyerekkorában, Teiresias, a thébai jós pedig párzó kígyókat megsebesítve jutott különleges tudáshoz.16Melampus: Apollodóros I.9.11; Helenos: Scholia Hom. Ilias VI.76; Iamos: Pindaros, 6. olympiai óda, 45–46; Teiresias: Apollodóros III.6.7. Hermés párzó kígyókat ábrázoló pálcája (kérykeion) ugyanehhez a képzetkörhöz kapcsolódik.

A madár

A madár a legegyértelműbb módon utal a jóslásra: a görög világban voltak madárjósok, akik a madarak röptéből, hangjából és viselkedéséből olvastak ki jeleket; a ragadozómadarat jelölő oiónos főnév használatos volt egyszerűen „előjel” jelentésben. Egy feketalakos lékythoson, amelyik Amphiaraos föld alá süllyedését ábrázolja, két madarat festettek a jelenet fölé: az egyik karmai között kígyót tart.17Athéni Nemzeti Múzeum CC960 (BAPD 46904). A görög irodalmi hagyományban előfordul, hogy madár és kígyó viselkedését értelmezik előjelként,18Pl. Ilias XII.195–229, ahol Polydamas értelmezi is a kígyót vivő, majd azt elejtő sast mint rossz előjelet a trójaiakra nézve. és a két állat (külön vagy együtt is) nem csak mitológiai jelenetekben utal előjelre vagy jóstudásra. Karmai között kígyót szorongató sast ábrázoltak egy történeti személy, Kleobulos sírkövén is, akiről a felirat éppen azt mondja el, amit az imént idézett pindarosi sor Amphiaraosról: egyszerre volt kiváló jós és harcos.19Flower 2008, 98. fig. 12. Athén, Nemzeti Régészeti Múzeum 4473; Robert–Robert 1958, 241. Pritchett 1979, 56–57 (további irodalommal).

Halimédés funkciója

A thébai hadjáratról ránk maradt elbeszélések nem ismernek Amphiaraos mellett más argosi jóst.20Kivéve Statiust, aki a Thebais III. énekében Amphiaraos ősét, Melampust is fellépteti. A képen Halimédés mintegy duplikációja Amphiaraosnak mint jósnak: a történetben nincs rá szükség, de vizuálisan képes kifejezni a szerencsétlenség előre látását, ami a történetnek kulcsmomentuma.21Hasonlóan fogalmaz Moore 2006, 26, 72. jegyzet, és Schefold is (1978, 182.): „Durch die Einführung des zweiten Sehers neben A. gewinnt der Maler die Möglichkeit, den verhängnisvollen Zusammenhang noch deutlicher zu machen.” Én annyiban látom másképp a dolgot, hogy nem csak a „végzetesség” kifejezését segíti, hanem egyáltalán a jóstudásét. Nem tudjuk, hogy Halimédést a korinthosi vázafestő (akit éppen erről a vázáról Amphiaraos-festőnek neveznek) találta-e ki, mindenesetre példáját később sokan követték.22Krauskopf 1988a, 409. Egy szintén elveszett tyrrhén amphorán közvetlenül a lovak előtt kuporodott guggoló pózban (nem ült teljesen a földön) egy ősz hajú alak, aki jobb kezét a fejéhez emelte.23BAPD 310008 (Firenze, Régészeti Múzeum 3773). A guggoló alak másik kezében nincs bot; azt felfelé tartja. Egy másik amphora-töredéken ugyancsak öreg férfialak ül a lovak előtt egy kövön (vagy széken), egyik karját felfelé tartja; mögötte Eriphylé áll a nyaklánccal a kezében.24Basel HC 921. Egy Lipcsében őrzött amphorán (T 3323) a kocsi előtt a földön ül és botot tart a kezében.

Halimédés jós-státuszát az is erősíti a korinthosi vázaképen, hogy egyértelműen kívül van a jeleneten: a „lovászfiú” hátat fordít neki (ezzel lezárva a búcsúzók csoportját), és míg mindegyik szereplő kontaktusban van valamelyik másikkal (a „lovászfiú” pedig a jelenetet nézi), Halimédés tekintete a földre szegeződik.25Wrede (1916, 274) is felhívja a figyelmet Halimédés izoláltságára. A hiteles jóslásnak a görög gondolkodásban alapfeltétele a kívülállás: ezt nemcsak a „szabadúszó” jósok vándorló életmódja mutatja, hanem a legjelentősebb jósdáknak a politikai-kereskedelmi központoktól távoli elhelyezkedése is (pl. Delphoi vagy Dódóna).26Vö. Burkert 2005, 37; hasonlóképpen Parker 2000, 79.

Állatok
Gyíkok

A repülő madáron és a kígyón kívül számos más állatalak is látható a képen. A gyíkok közül egyik sem értelmezhető úgy, hogy a falon mászna: a baloldali a ház mellett (vagy mögött) van, a másik a szabadban lévő Amphiaraos alatt, mintegy a „levegőben”. Értelmezhetnénk térkitöltő díszítésnek, de túl sok példa van arra, hogy gyíkot ábrázolnak harcos búcsúját vagy párharcot ábrázoló jeleneteken.27Wrede 1916, 301, 4. jegyzet A gyík a földhöz kapcsolódó lény (el tud tűnni a föld alá szűk repedésekben),28Hurwit 2016, 129: Amphiaraos maga is a föld alá fog eltűnni. amely sok csodálatos tulajdonsággal rendelkezik: a kígyóhoz hasonlóan levedli régi bőrét, és ha farkát levágják (vagy kettévágják), regenerálódik.29Szöveghelyek: Hurwit 2006, 131. nr. 37. Hasonló gyíkábrázolás látható egy másik, harcos indulását ábrázoló korinthosi vázán, amelyen felirattal is ellátták: askalabosnak (gekkó) hívják.30Kron 1981, 437. nr. 4. (Athén, Nemzeti Régészeti Múzeum 521) A gyík mint a fenyegető közeli halál jele „harcos búcsúja” jeleneteken: Wrede 1916, 301–304; Hurwit 2006, 130. A gyík mint apotropaikus jelkép: Hurwit 2006, 130–131. A gekkó és a gyík is előfordul jóslással összefüggésben:31A gyíkhoz kapcsolódó képzetekről és felhasználásáról az ókori mágiában: Nock 1972;  Bodson 1978, 63–68. gondolhatunk itt a „gyíkölő” (sauroktonos) Apollón szobrára,32Louvre Ma 441 ; MR 78 ; N 1253.  A szoborról: Bodson 1978, 63–64 (további irodalommal); Preisshofen 2002. vagy a Galeótai („Gyíkok” vagy „Gekkók”) nevű szicíliai jóscsaládra.33Ailianos, Varia Historia XII.46. vö. Hésychios, s. v. Galeoi. és Bodson 1978, 65 (további forráshivatkozásokkal). Pausanias leírása szerint (VI.2.4) Olympiában az élisi jóst, Thrasybulost ábrázoló szobron egy gyík (galeótés) mászik az alak jobb válla felé.

Sündisznó

Sündisznó van Amphiaraos két lába között egy akropolisi lekanis-fedélen is.34Krauskopf 1981, 694. nr. 8. (Athén, Nemzeti Régészeti Múzeum Acr. 2112, Kr. e. 6. század 2. fele, BAPD 300497). Amint azt Theophrastos egy töredékes művéből tudjuk, a jóslással határos (vagy azzal egyenértékű) időjárás-előrejelzésben a sündisznó biztosan szerepet játszott: „A szárazföldi sün (viselkedése) jel-értékű: lakásának két bejáratot készít, az egyik északra néz, a másik délre. Ha az egyiket eltorlaszolja, az azt jelzi, hogy abból az irányból fog fújni a szél, ha pedig mindkettőt elzárja, az viharos szelet jelez előre.”35Theophrastos, De signis 30 (Sider–Brunschön). Lásd hozzá Sider–Brunschön 2007 kommentárját (164). Aristotelés, aki nagyon hasonlóról számol be, ráadásul azt is mondja, hogy vannak sünök, amelyek a földben laknak.36Aristotelés, Historia Animalium 612b. és Mirabilium auscultationes 831a. De a sündisznó bárki által megfigyelhető képessége, hogy szúrós gömbbé gömbölyödve szálljon szembe támadójával, úgy tűnik, az ókoriak számára afféle ravasz cselként volt értelmezhető. Archilochos egy töredéke szerint „sokat tud a róka, de a sün csak egy fontosat” (fr. 103 Diehl).37Vö. Descoeudres 1971. A sün az antik művészetben: Buchholz 1965. A sün tehát okosan harcol, a földben lakik és előre lát dolgokat: Amphiaraosnak, aki később a földbe száll, több tekintetben is szimbóluma.38Furtwängler (1932, 6) szerint a sündisznó a házimacska szerepét töltötte be a háztartásokban.

Nyúl, bagoly, skorpió

A nyúl is előfordul madár-ómen szereplőjeként,39Aischylos, Agamemnón 110–120. A nyúlról az Amphiaraos-kratéron Czimber Adrienn írása rövidesen olvasható lesz a Palladion Műhely oldalán. és van rá adat (a bizánci Suda lexikonból), hogy megjelenése az úton rossz előjelnek számított.40Suda s. v. lagós. Sündisznó és nyúl feltűnően hasonló elrendezésben látható egy feketalakos ión (keleti görög) amphorán: egy darun ülő pigmeus mellett egy sün, jobbra tőle növénydíszre felhágó nyúl: BAPD 1000837. Az talán másodlagos kérdés, hogy a baglyot (amely a képen a legelöl álló ló nyakán gubbaszt) rossz vagy jó előjelűnek tekintjük-e: Amphiaraos történetében csak az előbbi jön szóba, bármennyire jelenthetett jót is, amikor Athén és Pallas Athéné viszonyáról volt szó. A korinthosi vázaképen nincs okunk Athénéra asszociálni róla.41Theophrastos Jellemrajzaiban (XVI.8) a babonás rossz előjelként érti a bagolyhuhogást. A salamisi csata előtt mint kedvező jel: Plutarchos Themistoklés 12.1. Bagoly előfordul más „harcos búcsúja” jeleneten is, lásd Wrede 1916, 298–299. A skorpió halálos harapása okán nyilván veszélyes állat, akire ráadásul könnyen lehetett véletlenül bukkanni: hogy „minden kő alatt” lapulhat egy, úgy tűnik, közmondásszerű volt.42Praxilla fr. 4; Sophoklés TGF fr. 37. Halálos harapása: Aristotelés, Historia animalium 607a.

Az állatok jelentése

A nyulat és a sündisznót talán még értelmezhetjük (Furtwänglerrel) úgy, hogy Amphiaraos búcsúztatására mintegy „háziállatai” is összegyűltek.43Furtwängler 1932, 6. A gyíkok, a skorpió és a bagoly azonban, az ülő alak fölötti kígyó és a ragadozómadár nem a jelenet részei abban az értelemben, hogy bármily mellékes szerepet is játszanának Amphiaraos történetében. Ezek az állatok szimbolikus értelemmel bírnak: jóstudásra utalnak, előjelként funkcionálnak. A görög mitikus hagyományban a jósok különleges tudását úgy is értelmezték, hogy értenek az állatok nyelvén. Ezt mesélték Amphiaraos őséről, Melampusról: miután kígyók tisztára nyalták a fülét, elkezdte érteni a felette repülő madarak hangját. A jós túl tud lépni az emberi korlátokon: nemcsak az istenekkel tud kommunikálni, hanem az állatokkal is, akik persze maguk is lehetnek állat képében megjelenő istenek (mint az Ilias VII. énekében, ahol Helenos megérti Athéné és Apollón beszélgetését, akik madáralakban egy bükkfán ülve figyelik az eseményeket, 17–61). Az Amphiaraos-kratéron az állatok nagy száma is feltűnő, ami értelmezhető úgy is, hogy sok és egyértelmű rossz ómen jelezte előre, hogy a hadjárat végzetes lesz. Pindaros a 9. nemeai ódában a thébai hadjárat végzetességére utaló előjelek egyértelműségéről így beszél: „Nagyszerű hadsereget vezettek a hétkapujú Thébai ellen, holott útjukat nem támogatták kedvező madárjelek. Zeus sem buzdította őket, hogy menjenek, mikor ők őrjöngve akartak otthonról elindulni, villámát hajítva feléjük, hogy álljanak el az utuktól. Nyilvánvaló romlásba sietett a sereg…” (18–21).

Múlt, jelen és jövő

Az Amphiaraos-kratér azonban nemcsak a szimbolikus állatalakok miatt nem egyszerű jelenet-ábrázolás. Ugyan első látásra valóban Amphiaraos távozását ábrázolja, a kép nem pusztán ezt a pillanatot ragadja meg.44Hasonlóképpen: Wrede 1916, 235. A két szélén ábrázolt alakok, Eriphylé és Halimédés „kinyitja” a jelenetet a múlt és a jövő felé is. Eriphylé kezében a nyaklánc mérete nem reális, hanem szimbolikus: ez az ékszer (amely Kadmos és Harmonia esküvőjével köti össze Amphiaraos történetét) a harcba indulás előzménye és oka. Halimédés a kocsi előtt ülve és fejét fogva a tragikus jövőt jelzi.45Fejüket fogó alakok más „Amphiaros búcsúja” ábrázoláson is szerepelnek a jóssal együtt. Amphiaraos egyik lábát arra a kocsira helyezi, amelyikkel Thébai mellett a föld alá süllyed majd, de hátranéz: testtartása (és kivont kardja) valóban érthető Eriphylé fenyegetésének, ugyanakkor a hátranézés a múlt pontos ismeretére utal.46A hátrafordulás tipikus eleme a „harcos búcsúja” jeleneteknek, de ebben a kompozícióban ezzel a többletjelentéssel telítődik. Így a vázakép kompozíciója a jóstudás időbeli teljességét is érzékelteti.

 • BAPD = Beazley Archive Pottery Database, Oxford.
 • Bischoff, H. Der Warner bei Herodot. Marburg 1932.
 • Bodson, L. Ἱερὰ ζῷα: Contribution à l’étude de la place d’animal dans la religion grecque ancien. Brussels 1978.
 • Buchholz, H-G. „Echinos und Hystrix. Igel und Stachelschwein in Frühzeit und Antike”: Berliner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 5 (1965) 66–92.
 • Burkert, W. „Signs, Commands, and Knowledge: Ancient Divination between Enigma and Epiphany”: Johnston, S. I. – Struck, P. T. (eds.) Mantikē. Studies in Ancient Divination. Leiden–Boston 2005. 29–49.
 • Buschor, E. Griechische Vasenmalerei. München ²1921.
 • Caruso, F. „Melampo e le figlie di Preto. Una lettura del nuovo rilievo da Ercolano.”: Rivista di Studi Pompeiani 22 (2011) 25–35.
 • Descoeudres, J-P. „Vom listenreichen Igel”: Antike Kunst 14 (1971) 145–147.
 • Dillon, M. Omens and Oracles. Divination in Ancient Greece. London–New York 2017.
 • Flower, M. A. The Seer in Ancient Greece. Berkeley–Los Angeles–London 2008.
 • Furtwängler, A. – Reichhold, K. Griechische Vasenmalerei. III. München 1932.
 • Hurwit, J. M. „Lizards, Lions, and the Uncanny in Early Greek Art”: Hesperia 75 (2006) 121–136.
 • Krauskopf, I. s. v. Amphiaraos, LIMC I.1 (1981) 691–713.
 • Krauskopf, I. s. v. Halimedes, LIMC IV.1. (1988a) 408–409.
 • Krauskopf, I. s. v. Halitherses, LIMC IV.1. (1988b) 410–411.
 • Kron, U. s. v. Akamas et Demophon, LIMC I.1. (1981) 435–446.
 • Matheson, S. B. „Old Age in Athenian Vase-Painting.”: John H. Oakley – Olga Palagia (eds.) Athenian Potters and Painters. II. Oxford 2009. 192–200.
 • Moore, M. B. „Sophilos and Early Greek Narrative”: Metropolitan Museum Journal 51 (2016) 10–29.
 • Neumann, G. Gesten und Gebärden in der Griechischen Kunst. Berlin 1965.
 • Nock, A. D. „The Lizard in Magic and Religion”: Stewart, Z. (ed.) Essays on Religion and the Ancient World. Cambridge Mass. 1972. 271–276.
 • Parke, H. W. The Oracles of Zeus. Dodona, Olympia, Ammon. Cambridge, Mass. 1967.
 • Parker, R. „Greek States and Greek Oracles”: Buxton, R. (ed.) Oxford Readings in Greek Religion. Oxford 2000. 6–108.
 • Payne H. Necrocorinthia. A Study of Corinthian Art in the Archaic Period. Oxford 1931.
 • Preisshofen, R. „Der Apollon Sauroktonos des Praxiteles”: Antike Plastik 28 (2002) 41–115.
 • Pritchett, W. K. The Greek State at War. III. Religion. Berekeley–Los Angeles–London 1979.
 • Robert, J. – Robert, L. „Bulletin Épigraphique”: REG 71 (1958) 169–363.
 • Schefold, K. Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Denker. Basel 1997.
 • Schefold, K. Götter- und Heldensagen der Griechen in der spätarchaischen Kunst. München 1978.
 • Sider, D. – Brunschön, C. W. (eds.) Theophrastus of Eresus. On Weather Signs. (Introduction, text, translation and commentary). Leiden 2007.
 • Simon, E. „Zu den Giebeln des Zeustempels von Olympia” AM 83 (1968) 147–166.
 • Simon, E. s. v. Amythaon, LIMC I.1 (1981) 752–753.
 • Splitter, R. Die „Kypseloslade” in Olympia: Form, Funktion und Bildschmuck. Eine archäologische Rekonstruktion. Mainz 2000.
 • Trendall, A. D. The Red-figured Vases of Lucania, Campania, and Sicily, I. Text, II. Indexes and Plates, Oxford 1967.
 • Wrede, W. „Kriegers Ausfahrt in der archaisch-griechischen Kunst”: MDAI, AA 41 (1916) 221–374.
 • Yalouri, A. „A Hero’s Departure”: AJA 75 (1971) 269–275.

© Palladion Műhely
PolikrómAdatkezelésSütik